Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
YENİ VİDEO! Ehl-i Kıble Kimdir? Bu dersimizde; günümüzde insanların çoğu tarafından bilinmeyen ve bu sebeple de çokça çarpıtılan "kıble ehli" konusunu kısaca ve ana hatlarıyla ele almaktayız. "Kıble ehli" mutlak anlamda ve sadece "namaz kılan kimseler" anlamında mıdır? Ders, bunun cevabını vermektedir. “Ehl-i Kıble” konusunda ayrıca “Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” adlı kitabımızın ikinci baskısının 277-283. sayfaları arasındaki "Ehl-i Kıble Kimdir?" başlıklı bölümü de okunabilir. Kitabımızdaki bu kısım “Sesli Kitap” programından da dinlenebilir. https://www.youtube.com/watch?v=kL2q4JsiWL0 38:34‘ten itibaren... Her üçünden de istifâde edebilirsiniz.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 14/11/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu (3) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 37. Bölüm “Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu” adlı konunun üçüncü ve son bölümü…
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 08/11/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
YENİ VİDEO! Konu: "Bir Mezhebe Uymak Zorunda mıyız?" Pazartesi günü işlerim olduğu ve aksama olmaması için, şimdiden planlama yöntemi/kolaylığı ile paylaşıyorum. Selâm ve dua ile.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 30/10/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu (2) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 36. Bölüm… “Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu” adlı konunun ikinci bölümü… Hidâyet, selâmet ve âfiyet dualarıyla.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 25/10/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 35. Bölüm… Bu bölümden itibâren; Hz. Yûsuf’un kendi döneminde Mısır Melik’inin yani bir tâğûtun emri altında bir memur, müsteşâr, bakan ya da vezir olduğu, küfür kanunlarına uyduğu ve o kanunlarla da hükmettiği; dolayısıyla günümüzde de beşerî sistemlere entegre olmanın câiz olduğu şeklindeki, Yûsuf aleyhisselâm’a ve Allah’ın dinine yönelik iftirânın bâtıllığını, bunun boş bir yalandan ibâret olduğunu Yûsuf Sûresinin ilgili Âyetleri çerçevesinde ispat etmekteyiz. Tâğûtlarla dostluklarına ve tâğûtî sistemlerdeki gayrimeşrû ve şirke/küfre vesîle olan makam ve mevkilerine meşrûiyet kazandırmak için Allah’ın Peygamberi Hz. Yûsuf aleyhisselâm’ı insâfsızca ve bencilce nefsânî amellerine âlet etmeye yeltenen kimselerin sözlerinin, akîdevî ve amelî gidişatlarının bâtıl olduğunu anlamak bakımından bu mesele çok önemlidir! Bu konu, önemine binâen müstakil bir kitapçık olarak da iki kez basılmıştır. Selâm ve dua ile…
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 18/10/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ “Sesli Kitap” çalışmamızda son bölümleri dinlemeyenler için bir soluklanma ve yeni bölümler öncesinde eksikleri giderme arası veriyoruz. Bu arada da farklı bir çalışmaya “bismillâh” diyoruz… “Muhtelif İlmî Konularda Arapça İbâre Okumalar, Tercümeler ve Açıklamalar” Bu proje kategorisinde ilk ders olarak da RU’YETULLÂH yani “Allah’ın Görülmesi” meselesini delilli şekilde ele almaktayız. Bu husus; Ehl-i Sünnet ile bid’at fırkaları ve fraksiyonları arasında tartışma konusu olmuşsa da, Ehl-i Sünnet bünyesinde bu hususta esas itibariyle bir ihtilâf yoktur! Bu derste; kıyâmette ve cennette Allah'ın görülmesi (ru'yetullâh) meselesini işlemekteyiz. Ru'yetullâh'ın aklen câiz, Naklen vâcib olduğunu ispat ederken; ru'yetullâh'ı inkâr edenlerin görüşlerinin bâtıllığını ve delillerinin de geçersizliğini ortaya koymaktayız.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 11/10/2021 | Yorum(1) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (2) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 34. Bölüm… Bu bölümde öncelikle birbirinden farklı sistemler olan Demokrasi, Monarşi ve İslâm hakkında açıklamalar yapmaktayız ve İslâm’ın bütün beşerî sistemlerden farkını ortaya koymaktayız. Yeryüzündeki insanların çoğunluğunun yoldan çıkmış, iman ve itâatten ayrılmış kimseler oldukları için onlara itâatin de tâbilerini, taraftarlarını, fanatiklerini, müridlerini ve yandaşlarını yoldan çıkaracağının altını çizmekteyiz. Dolayısıyla insanlar ne kadar bilgili, birikimli, donanımlı, tecrübeli, akıllı, zeki ve ekonomik imkânlara sahip olurlarsa olsunlar, vahye sırt döndükleri sürece asla huzur bulamazlar, başarılı olamazlar, Rızâ-i Bârî’ye eremezler ve âhirette rahat yüzü göremezler! Son olarak da, Kur’ân’ın bildirdiğine göre genel çerçevede insanın nasıl bir varlık olduğunu Âyetlerden oluşan maddeler hâlinde serdetmekteyiz. Bu bölüm okunduğunda, vahye sırt dönen insanın nasıl bir varlık olacağını çok iyi anlayacağız! Ve böyle durumda olan insanların ilâhlaştırılmasının veya insanın bizzat kendisini ululamasının ya da ululanan fânîleri ve âcizleri ta’zîm etmesinin ne kadar büyük bir dalâlet, şaşkınlık, akılsızlık ve hamâkat olduğunu anlayacağız! Hem Naklen hem aklen hem de vicdânen!..
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 04/10/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 33. Bölüm… Bu bölümde; Lâ İlâhe İllallâh’ın “Lâ Müşerria İllallâh” anlamına geldiğine yani “Allah’tan başka hak ilâh yoktur” demenin, Allah’tan başka teşrî’ yetkisine sahip, kanun koymaya, helâl-haram, serbest-yasak belirlemeye, insanların hayatlarına sınırlar çizmeye salâhiyetli olan hiçbir kimse, kral, aşiret, zümre, devlet ve sistem olamayacağına ve buna bu şekilde i’tikâd etmenin Tevhîd’in, Allah’a imanın gereği olduğuna dair mukaddime niteliğinde bir giriş yapmaktayız. Konuyu ikinci bölümde tamamlamaktayız.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 28/09/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Hz. İbrâhîm’in Nemrûd’a, Babasına ve Kavmine Teblîği – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 32. Bölüm… 25 günlük bir aradan sonra yâ Allah, yâ bismillâh… Bu bölümde; Kur’ân’ın bizim için usves-i hasene olarak takdîm ettiği Hz. İbrâhîm’in Nemrûd’u, babasını ve kavmini ayrı ayrı zamanlarda hikmet ve basîret ile Tevhîd’e nasıl davet ettiğini, Mantık ilminin verilerinden ma’kûl çerçevede nasıl yararlandığını ve susturucu kıyâslarla münkirleri nasıl susturduğunu işlemekteyiz. Genel olarak herkese, özelde ise ilim talebesi kardeşlerimize ve ilme sevdalı gençlere, yüreği ve rûhu genç olanlara tavsiye ederiz. Hâlis duamız odur ki, Rabbimiz Teâlâ İ’lâ-i Kelimetüllâh için sa’y-u gayret gösteren mü’minleri iki cihânda da azîz eylesin.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 22/09/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! __ Allah ve Mahlûkât İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 31. Bölüm… Bu bölümde; Yüce Allah’ın evrenin yaratıcısı olması bakımından hâlikıyyetine, tüm âlemlerin rabbi olması bakımından rubûbiyyetine ve mâlikiyyetine, gökleriyle-yeriyle sahibi olduğu mahlûkâtı üzerinde müdebbir ve emir sahibi olması bakımından da hâkimiyyetine ve ma’bûdiyyetine iman etmenin Tevhîd’in gereği hatta Tevhîd’in kendisi olduğu hususu işlenmekte ve şirkten sakındırılmaktadır.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 28/08/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz

13.04.2024Cumartesi
Son Konular .: NASİHATLER 17
.: 115- Ebu Hanife Hakkında | Yusuf Semmak
.: 114- Arapça Test Çözümleri – Tesniye'nin (İkilin) İ'rabı | Yusuf Semmak
.: 113- Kur’an Okuma ve Öğretme Karşılığında Ücret Almak, Ölüler için Kur’an Okumak ve Rukye Bahsi - PÇMO – 44
.: NASİHATLER 16
.: 112- Peygamberin Kabrini ve Diğer Kabirleri Ziyaret ve Ölülere Nelerin Fayda Vereceği - PÇMO – 43
.: Muhtelif Konularda Kısa Kısa - 7
.: 111- Kâfir Olarak Ölenlere, Dünyadaki İyi Amelleri Fayda Sağlamaz! | Yusuf Semmak
.: 110- Benim Babam da Senin Baban da Ateştedir! | Yusuf Semmak
.: 109- Hz. Ömer’in Hılâfeti Devrinde Bir Adamın Hz. Nebî'nin Kabrine Gelip Onunla Tevessül Etmesi – 42
.: 108- İman Edip Müslüman Olmak Tertemiz Bir Sayfa Açmaktır! | Yusuf Semmak
.: 107- Peygamberimizin Kabrini Ziyaret Meselesi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 41
.: 106- Zamanın Önemi ve Su Gibi Akan Ömür! | Yusuf Semmak
.: 105- Mü’min Sabahlayıp Kafir Akşamlamak veya Mü’min Akşamlayıp Kafir Sabahlamak! | Yusuf Semmak
.: 104- Tarihte Putperestlik Nasıl Başladı? - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 40
.: 103- Müslümana Sövmenin ve Onunla Savaşmanın Hükmü Nedir? | Yusuf Semmak
.: 102- Türbe ve Kabirleri Ziyaretin, Bid’at Olan Tevessülle İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 39
.: 101- Münafıkların Özellikleri Nelerdir? | Yusuf Semmak
.: 100- Müslümanı Tekfir Eden Kimsenin Durumu Nedir? | Yusuf Semmak
.: 99- Tevessülün Anlamı, Kısımları ve Bid’at Olan Tevessül – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 38
.: 98- Ehl-i Kıble Kime Denir? | Yusuf Semmak
.: 97- Hz. Yusuf’un Mısır’daki Konumu (3) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 37
.: 96- Bir Mezhebe Uymak Zorunda mıyız? | Yusuf Semmak
.: 95- Hz. Yusuf’un Mısır’daki Konumu (2) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 36
.: 94- Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 35
.: 93- Ru'yetullah (Allah'ın Görülmesi) Meselesi | Yusuf Semmak
.: 92- Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (2) - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 34
.: 91- Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 33
.: 90- Hz. İbrahim’in Nemrud’a, Babasına ve Kavmine Tebliği – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 32
.: 89- Allah ve Mahlukat İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 31
.: 88- O Büyük Mahkeme'de! (Şiir)
.: 87- İmanın Artıp Eksilmesi Meselesi ve Ehl-i Kıble Kimdir? – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 30
.: 86- Peygamberimiz İslam’a Davet Metodu – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 29
Son Yorumlar
İsmail
Yüce ALLAH cc razı olsun sizden h
Yusuf Semmak
Ve aleyküm selâm kardeşim. Tâbi
Bekir Yetginbal
Canım kardeşim selamualeykum GÜN
Bekir Yetginbal
Ey Rabbim bu kulunun gayretlerini
Mahmut
Selamünaleykum Yusuf peygamberin
Ufuk
Çok güzel
Şeyma
Bu nadide soru ve cevapları için
Ahmet
Doyurucu bir yorum Teşekkürler
Yusuf Semmak
Son mısralar/dizeler hep "Lâm" ha
Baraa
Bence çoooook güzel bir site
ali
İlmî Arapça Sayfası http://www
ali
Faydalı Bir Maksud Programı http
ali
Faydalı Bir Emsile Programı http
Yusuf Semmak
BU DERSTE İŞLENEN BAŞLICA MEVZULA
Derya Atan
Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam
Firdevs Sevgi
inş güzeldit.
misafir
⭐⭐⭐⭐&
mustafa
Abi çook teşekküür ederim
Medine
Cenetin kapısın geçmek istiyom
Yusuf Semmak
Namazda Salli-Bârik okurken, Peyg
Yusuf
Allah razı olsun hocam çok anlaşı
Yusuf Semmak
Saçınızı erkeğe kestirmediğiniz,
Meryem
Verdiğiniz bu bilgiler için çok t
Yusuf Semmak
+ Ayrıca Hadîs'in açıklamasında d
Yusuf Semmak
Güzel bir yorum. Fakat biraz açık
metin
hadiste gecen Gölge Arsin gölgesi
Rüya
Çok teşekkür ederim
Şule
Çok teşekkürler
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM