Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
Peygamberler Tarihi Test Usûlü Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı PDF İndir...
Bağlantı | kategori: PDF&KİTAP İNDİR | tarih: 08/09/2018 | Yorum(0) | Yorum yaz
Usûlu'd-Dîn (her Müslümanın bilmesi gereken dinin asıl meseleleri), zarûrât-ı dînîyye (bilinmesi zorunlu dînî meseleler), farz-ı ayn meseleler (her Müslümanın bilmesi ve amel etmesi farz olan meseleler), zâhir meseleler (İslâm’ın açık ve kesin meseleleri), yaygın meseleler (Müslümanlar arasında yaygın meseleler)... Aslî meselelerde cehâlet (bilgisizlik) mazeret midir?
Bağlantı | kategori: PDF&KİTAP İNDİR | tarih: 14/08/2017 | Yorum(0) | Yorum yaz
1- Sayfa numaraları aslıyla bire bir aynı olan Arapça Mecmûu'l Fetâvâ indir!
Bağlantı | kategori: PDF&KİTAP İNDİR | tarih: 26/08/2015 | Yorum(1) | Yorum yaz
Kadere iman konusunda çok iyi anlaşılması gereken Ayetlerden birisi Kamer Sûresinin 49. Ayetidir. Bu Ayet doğru şekilde i'râb edildiği zaman hakikat çok açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Ama bu Ayetin i'râbı konusunda Ehl-i Sünnet'in yolundan başka yollara girenler, bâtıl fikirleri savunma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenle biz, ana hatlarıyla, bu Ayetin i'râbını yaptık. Genel olarak söylemek gerekirse; bir konuda söylenecek asıl sözler, o konuda tartışma konusu olmayan detaylar arasında boğulursa, anlatılan mesele anlaşılmamaktadır. Yani cevap gereğinden fazla uzarsa 'doğru' gizli kalmaktadır. O doğruyu elde etmek için de âdeta mahir bir yüzücü olmak gerekmektedir, o bilgilerin içinde... Bu nedenle konuların anlatımında öze odaklanmak gerekir. Biz de öyle yaptık ve 'Ehl-i Sünnet'e göre, Kamer: 49'un i'râbı kısaca şudur' demek istedik. Böylece açıkça anlaşılmış olmaktadır ki; kadere iman etmek iman ilkelerinden bir ilkedir. Selef-i Sâlihîn'in akîdesi budur! Bu hakikate aykırı olarak, insanları yanıltacak istikamette, hiçbir sahîh söz yani sözü geçerli bir İslâm âliminin bu gerçeğe muhâlif açıklaması bulunmamaktadır. Olması da düşünülemez; zira kadere iman meselesi Nassların kat'î delâletiyle sabittir ve bu konuda icmâ vardır. Sahabenin son dönemlerinde kaderi inkâr eden ilk kişi Ma'bed el-Cühenî'dir. Abdullah b. Ömer'e bu konu aktarılıp da bu meseleye dair görüşü sorulunca: "Bu insanlarla karşılaşacak olursan, benim onlardan uzak olduğumu, onların da benden uzak olduklarını onlara haber ver. Abdullah b. Ömer’in adına yemin ettiği zat (Allah) hakkı için, eğer onlardan birinin Uhud dağı kadar altını bulunsa ve onu (Allah yolunda) infâk etse, kadere iman etmedikçe Allah ondan (infâkını) kabul etmez" (Müslim, Îmân, 1) demiştir ve Cibrîl Hadîsindeki, hayrı ve şerri ile kadere iman etmenin imanın bir ilkesi olduğunu delil olarak sunmuştur. Demek oluyor ki, kaderi inkâr hastalığı Selef'imiz arasında yoktu. Bu, sonradan çıkmış sapkın bir görüştür ve Ashâb-ı Kirâm da onları tekfîr etmiş ve bu görüş sahiplerinden uzak olduklarını açıkça belirtmişlerdir. Maalesef ki bu fitne, âhir zamanda, şeytanın da aldatıcı ve saptırıcı telkinleriyle yaygınlaşmaktadır. Müslümanlara düşen; Selef-i Sâlihîn'e uymaktır. Allah Teâlâ da bize bunu emretmektedir. İslâm akîdesine aykırı fikirlerden Allah, kullarını muhafaza buyursun.
Bağlantı | kategori: PDF&KİTAP İNDİR | tarih: 10/12/2014 | Yorum(0) | Yorum yaz
Arapça'da başlangıç düzeyinde hazırlanmış 30 soru ile kendinizi test edebilirsiniz. Bilgi seviyesini ölçmeyi amaçlayan bir sınav olduğu için test usulü yerine klasik metod tercih edilmiştir. Çünkü bir sorunun cevabının üslup ve ifade olarak tek şablon çerçevesinde daraltılması yerine, düşünerek cevap vermenin, insanın bilgi dağarcığını zenginleştirdiği herkesin malumudur. Test usulünde yüzdelik olarak başarının belli bir oranı tahmin, hatırlama, analitik düşünme, yorumlama, karşılaştırma, eleme gibi etkenlere dayanıyor iken, klasik yöntemde bilgi, birikim ve sağlıklı düşünme çok önemlidir. Bunun yanında bilinen şeylerin yazıya dökülmesi ve ifade biçimi, düzen, tertip gibi faktörler, insanın bilgi seviyesinin yanında karakter, zeka ve kişiliği hakkında da önemli ipuçları elde edilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle de sınavı yapan öğretmenin sorulara verilen cevapları değerlendirirken yaptığı puanlamada belirli bir kanaati oluşmaktadır. Bu tespit, test usulünde mümkün değildir. Ama şunu söylemek lazımdır ki, gerek klasik ve gerekse test usulünde yapılan çalışmalar insana farklı kazanımlar sağlamaktadır. Her ikisinde de asıl amaç, ezbercilik yerine öğrenmeyi hedeflemek olmalıdır.
Bağlantı | kategori: PDF&KİTAP İNDİR | tarih: 11/05/2014 | Yorum(3) | Yorum yaz
Fâtiha, Bakara, Nebe, Nâziât, Fîl, Kureyş, Mâûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felak, Nas Sûrelerinin Türkçe anlamları.
Bağlantı | kategori: PDF&KİTAP İNDİR | tarih: 02/03/2014 | Yorum(0) | Yorum yaz
Allah'ın, kullarının irâdî fiilleri açısından imtihan esnasında neler yapacaklarını bilemeyeceğini söyleyenlere Kur'an Ayetleriyle cevap verdiğimiz reddiyedir... İki bölümden oluşan cevabımızda; ilk bölümde, Allah'ın bütün gaybları bildiğini, Leheb Sûresi ile ispatladık. İkinci bölümde ise, birçok Ayet ile Allah'ın hem kullarının nasıl yaşayacaklarını, hem de her şeyi hakkıyla bildiğini muhkem Ayetlerle ortaya koyduk. Yazımızda, kader konusunu yanlış yorumlayarak, Allah'ı bilgisizlikle itham etme ve O'na sıfatlarında noksanlık izâfe etme şirk'ine dikkat çekerek, Allah'ın kullarını bundan sakındırdık. Konu; imânî bir mesele olduğu için en önemli mevzulardan birisi belki de birincisi olduğu aşikârdır. Ayrıca Allah'ın bütün gaybları bildiğine dair Ayetler serdederken, o Ayetlerin zaman zaman açıklamalarına da girdik. Mesela; Hızır kıssasını izah ederken, Hızır'ın insan mı yoksa melek mi olduğuna dair izahatlar gibi. Bu noktadaki açıklama boyutu da, araştırmacı kardeşlerimizin ufkunu açacaktır diye düşünüyor ve dua ediyoruz.
Bağlantı | kategori: PDF&KİTAP İNDİR | tarih: 17/01/2014 | Yorum(0) | Yorum yaz
"Emanet ve Vasiyet" konularında PDF formatında açıklamalar...
Bağlantı | kategori: PDF&KİTAP İNDİR | tarih: 16/01/2014 | Yorum(0) | Yorum yaz
Muhtelif konularda özlü nasihatler...
Bağlantı | kategori: PDF&KİTAP İNDİR | tarih: 08/01/2014 | Yorum(0) | Yorum yaz
İnsanların ağızlarından hiç düşmeyen biz söz vardır... "Dinde zorlama yoktur!" Gerçekten dinde zorlama yok mudur? Bu söz, Kur'an'da ne anlamda kullanılmaktadır? Bu ifadeyi kendi bağlamıyla bütünlük içerisinde inceleyip, bu meselenin hakikatini -Allah'ın izniyle- ortaya koyacağız.
Bağlantı | kategori: PDF&KİTAP İNDİR | tarih: 07/12/2013 | Yorum(0) | Yorum yaz

21.06.2021Pazartesi
Son Konular .: 84- Umreden Men Ediliş ve Hudeybiye Antlaşması’nın Önemi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 27
.: 83- Kadınların Yüzlerini ve Ellerini Örtmeleri Meselesi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 26
.: 82- Câhiliyye Zannı, Hükmü, Teberrücü ve Giyinik Çıplaklık – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 25
.: 81- Cahiliyye, İlim, Bilgi Edinme Yolları, Alim ve Cahil – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 24
.: 80- Allah Adına Yemin Etmek ve Cahiliyyenin Aldatıcı Sihri – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 23
.: 79- Tağutun Hükmüne Başvurmak - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 22
.: 78- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/3 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 21
.: 77- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/2 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 20
.: 76- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/1 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 19
.: 75- Tağut, Sufizm, İlham, Feyz, Mürşide Bağlanma ve Keldanilerin Sihri! - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 18
.: 74- “Allah” Kelimesi Yerine “Tanrı” Kelimesinin Kullanımı! - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 17
.: 73- Meâllerde, Tâğût Konusundaki Çeviri Yanlışları - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 16
.: 72- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar TAĞUT - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 15
.: 71- Allah'ın Dini - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 14
.: 70- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar DİN - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 13
.: 69- Rabblik İddia Eden Firavun Ateist miydi? - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 12
.: 68- Sabah-Akşam Zikirler (Günlük Dua ve Zikirler)
.: 67- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar İBADET - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 11
.: 66- Din Kardeşine “Kafir” Diyenin Durumu - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 10
.: 65- Kader İnkarcılarına İbn-i Ömer'in Cevabı - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 9
.: 64- Fevkıyyet (Üstte Oluş) ve Cihet Bahsi - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 8
.: 63- Allah’ın, Hz. Muhammed’i Arşa Oturtması Rivayeti - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 7
.: 62- Sahih Akide Tevhid’dir - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 6
.: 61- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar AKAİD - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 5
.: 60- “Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 4
.: 59- Kur’an-ı Kerim ve Arapça Öğrenmek - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 3
.: 58- Yöntem Hakkında - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 2
.: 57- Kitabımız Hakkında - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 1
.: NASİHATLER 15
.: Muhtelif Konularda Kısa Kısa - 6
.: 56- Hadis Dersleri -9 | “Kafir Olarak Ölmüş Kişiye Hiçbir Ameli Fayda Vermez!” (Ders Videosu)
.: 55- Hadis Dersleri -8 | “Benim Babam da Senin Baban da Ateştedir!” (Ders Videosu)
.: 54- Ruhun Gıdası -5 (Video)
Son Yorumlar
Derya Atan
Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam
Firdevs Sevgi
inş güzeldit.
misafir
⭐⭐⭐⭐&
mustafa
Abi çook teşekküür ederim
Medine
Cenetin kapısın geçmek istiyom
Yusuf Semmak
Namazda Salli-Bârik okurken, Peyg
Yusuf
Allah razı olsun hocam çok anlaşı
Yusuf Semmak
Saçınızı erkeğe kestirmediğiniz,
Meryem
Verdiğiniz bu bilgiler için çok t
Yusuf Semmak
+ Ayrıca Hadîs'in açıklamasında d
Yusuf Semmak
Güzel bir yorum. Fakat biraz açık
metin
hadiste gecen Gölge Arsin gölgesi
Rüya
Çok teşekkür ederim
Şule
Çok teşekkürler
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
Ali Özbek
Hocam Allah razı olsun mükemmel b
fatma
ellerinize yüreğinize sağlık cıdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize sağlık
misafir
Allah razı olsun .
mutluluk
Çok güzel olmuş ellerinize sağlık
hediye
Esselamün aleyküm Yusuf kardeşim.
Yusuf Semmak
SÜNNETTE BÖYLE BİR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BİR AYET "Mümin kadınlara da bak
Erkan
Allah razı olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartışan bir
Yusuf Semmak
KİMLER SUÇLU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHÛR VAKTİNİN SON BULMASI VE SAB
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM