Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
Evvâbîn Namazının Tanımı (Vakti): Akşam namazından sonra veya kuşluk vaktinde kılınan nâfile namazdır. "Evvâbîn" Kelimesinin Kur'ân'da Kullanılışı ve Anlamı: Evvâbîn kelimesi "dönen, Allah'a yöne¬len, tevbe eden" anlamındaki 'evvâb' kelimesinin çoğuludur. Kur'ân-ı Kerim'de beş yerde tekil kullanılmıştır: "Çünkü o (Dâvud), Allah'a çokça dönen (evvâb) birisi idi" (Sâd: 17), "Her birisi (Dâvud'un emrine verilen kuşlar) ona dönücü (evvâb) idi" (Sâd: 19), "... Çünkü o (Dâvud) Allah'a çokça dönen (evvâb) idi" (Sâd: 30), "... O ne güzel kuldur. Çünkü o (Eyyûb), Bize çokça dönen (evvâb) idi" (Sâd: 44), "İşte bu (cennet), itaate dönen (evvâb) ve nefsini koruyan herkes için va'dolunageldiğinizdir" (Kâf: 32), Bu kelime bir yerde de çoğul kullanılmıştır: "... Eğer iyi kimseler olursanız şüphesiz ki O, kendine dönenler (evvâbîn)'i gerçekten bağışlayıcıdır" (İsrâ: 25) Bu kelime ile eski peygamber¬lerin ve sâlih kulların her zaman Allah'a yöneldikleri, tevbe edip O'na döndükleri anlatılır. Bu kelime, Hadîs-i Şerîflerde de tekil ve çoğul olarak yer almakta ve benze¬ri anlamlar taşımaktadır. Yukarıdaki âyet¬ler arasında özellikle İsrâ sûresinde ge¬çen evvâbîn kelimesi müfessirler tara¬fından "günah işlediğinde derhal tevbe edip Allah'a yönelen, Allah'a itaat ede¬rek hayır işleyen kimseler" şeklinde açıklanmıştır.

EVVÂBÎN NAMAZI HAKKINDA ÖZLÜ AÇIKLAMALAR:

Evvâbîn Namazının Tanımı (Vakti):

Akşam namazından sonra veya kuşluk vaktinde kılınan nâfile namazdır.

"Evvâbîn" Kelimesinin Kur'ân'da Kullanılışı ve Anlamı:

Evvâbîn kelimesi "dönen, Allah'a yöne­len, tevbe eden" anlamındaki 'evvâb' kelimesinin çoğuludur. Kur'ân-ı Kerim'de beş yerde tekil kullanılmıştır:

"Çünkü o (Dâvud), Allah'a çokça dönen (evvâb) birisi idi" (Sâd: 17),

"Her birisi (Dâvud'un emrine verilen kuşlar) ona dönücü (evvâb) idi" (Sâd: 19),

"... Çünkü o (Dâvud) Allah'a çokça dönen (evvâb) idi" (Sâd: 30),

"... O ne güzel kuldur. Çünkü o (Eyyûb), Bize çokça dönen (evvâb) idi" (Sâd: 44),

"İşte bu (cennet), itaate dönen (evvâb) ve nefsini koruyan herkes için va'dolunageldiğinizdir" (Kâf: 32),

Bu kelime bir yerde de çoğul kullanılmıştır:

"... Eğer iyi kimseler olursanız şüphesiz ki O, kendine dönenler (evvâbîn)'i gerçekten bağışlayıcıdır" (İsrâ: 25)

Bu kelime ile eski peygamber­lerin ve sâlih kulların her zaman Allah'a yöneldikleri, tevbe edip O'na döndükleri anlatılır. Bu kelime, Hadîs-i Şerîflerde de tekil ve çoğul olarak yer almakta ve benze­ri anlamlar taşımaktadır.

Yukarıdaki âyet­ler arasında özellikle İsrâ sûresinde ge­çen evvâbîn kelimesi müfessirler tara­fından "günah işlediğinde derhal tevbe edip Allah'a yönelen, Allah'a itaat ede­rek hayır işleyen kimseler" şeklinde açık­lanmıştır.

Evvâbîn Namazının Hadîslerdeki Yeri ve Kaynakları:

Hz. Peygamber'den ve ashaptan, ak­şam namazından sonra nâfile namaz kıl­mayı teşvik eden Hadîsler rivâyet edilmiştir.

Bunlar arasında, akşam namazından son­ra kılınan altı rek'at nâfile namazın on iki yıllık ibadete denk olduğu, bu namazı kılan kimsenin günahlarının deniz kö­püğü kadar çok olsa da bağışlanacağı, akşam namazından sonra dört rek'at daha kılan kişinin cennetle ödüllendiri­leceği, onun Kadir gecesini ihya etmiş gibi ecir alacağı, yine bu vakitte yirmi (diğer bir rivâyette) on rek'at namaz kı­lan kimse için Allah'ın cennette bir köşk inşa edeceği şeklinde bu namaza teşvik edici Hadîs­ler sayılabilir. [1]

Ancak bu Hadîslerin hemen hemen tamamı muhaddisler tarafından sened itibariyle za­yıf görülmüştür. Bazı sahabîlerin, Kur'ân'da gece ibadetinden övgüyle söz eden Âyet­lerin [2] bu namazı da içerdiği görüşünde olduğu nakledilir. [3] Literatürde yer alan bu tür rivâyetler Hadîs Usûlü açısından zayıf da olsa ne­tice itibariyle daha fazla ibadet etmeye teşvik ettiğinden Müslümanlar tarafın­dan ilgiyle karşılanmıştır.

Fakîhlere Göre Bu Namazın Kaç Rek'at Olduğu:

Fıkıh mezheplerinin ağırlıklı görüşü, evvâbîn namazının akşam namazından sonra altı rek'at olarak kılınacağı şeklin­deyse de akşam namazının farzından sonra kılınan İki rek'at müekked sünnetin bu namaza dahil olup olmadığı tar­tışmalıdır. Hanefî mezhebinde her iki görüş de vardır.

Evvâbîn namazı Mâlikîler'e göre altı, Hanbelîler'e göre dört rek'attır.

Hanbelîler, bazı Hanefî fakihleri gibi akşam namazının iki rek'atlık müekked sünnetiyle ardından kılınacak dört rek'atlık mendup namazı ayrı mü­talâa ederler.

Şafiî mezhebinde ise, evvâbîn namazının yirmi rek'at kılınacağı yö­nündeki rivâyetlerin yanı sıra bunun altı, dört, hatta iki rek'at olduğuna dair rivâyetler de vardır.

Bu Namazın Hükmü:

Gazâlî, akşam ile yatsı namazları arasında altı rek'at na­maz kılmanın müekked sünnet olduğu­nu söylemektedir. [4]

Ancak fakihler, akşam namazının müekked sünnetinin iki rek'at olduğunda hemen hemen gö­rüş birliği içinde bulunduğundan, evvâ­bîn namazının, gayri müekked sünnet veya mendup bir ibadet olarak mütalâa edilmesi gerekir.

Kılınışı:

Evvâbîn namazının kılınış şekline ge­lince; Hanefîler'in dışındaki üç mezhebe göre gece kılınan nâfile namazlar gibi iki rek'atta bir selâm verilir.

Hanefî mez­hebine göre ise, bu şekil daha faziletli ol­makla birlikte evvâbîn namazı altı rek'at­ta bir selâmla veya dört ve iki rek'at ha­linde iki selâmla da kılınabilir.

Hadîslerde "Evvâbîn" Kelimesinin Kullanılışı:

Akşamın farzından sonra kılınan na­file namaz için bazı mürsel ve zayıf Ha­dîslerde evvâbîn tabirinin yer almasına karşılık sahih bazı rivâyetlerde bu tabi­rin sabahla öğle arasında kılınan kuşluk (duhâ) namazıyla ilgili olarak zikredildiği görülür. [5]

Ancak İbn Hacer el-Heytemî ve Şevkânî gibi bazı âlimler, her iki namaz için de evvâbîn tabirinin kullanılmasına engel teşkil et­mediğini söylemişlerdir.

"Evvâbîn Namazı" Tabiri, Kur'ânî Bir Istılah Değildir:

Başta İsrâ süresindeki 25. Âyet olmak üzere Kur'ân-ı Kerim'de yer alan evvâbîn kelimelerinin evvâbîn namazıyla doğrudan bir ilgisi bulunmamakla bir­likte bu namazın övgüye değer vasıfla­ra sahip insanlara izafe edilmesi bir teş­vik unsuru olarak görülmelidir.

Öte yan­dan evvâbîn namazının meşrûiyeti ko­nusunda delil kabul edilen rivâyetlerin Hadîs tekniği açısından zayıf bulunma­ları yanında bu nâfile namaz için vaad edilen mükâfatlar da dikkat çekecek şe­kilde mübalağalı görünmektedir.

Hadîs usûlü açısından, Hadîs tenkidinde mübalağalı mükâfatlar va'd eden Hadîsler, zayıf kabul edilmektedir. Zahirî manalarına bağlı olarak birer dinî hü­küm kabul edilmeleri halinde akâid esas­ları açısından birçok problemin ortaya çıkmasına yol açacak olan bu mübala­ğalı ifadelerin teşvik (terğîb) çerçevesin­de yorumlanması gerekir.

Zayıf hadîslerle ibâdet ve faziletleri teşvik açısından amel edileceği de muhaddislerce ifade edilmektedir. Ayrıca bu ko­nudaki Sahih Hadîsleri göz önüne alarak evvâbîn adlandırmasını kuşluk na­mazı için kullanmanın daha isabetli ola­cağını söylemek de mümkündür.

Evvâbîn Namazından Bahseden Hadîsler:

"Kim akşam namazından sonra altı rek'at nâfile namaz kılar ve aralarında da kötü söz söylemezse, o namaz (sevap bakımından) on iki senelik ibâdete denk olur." [6]

"Her kim akşam namazından sonra altı rek'at nâfile namaz kılarsa, denizlerin köpükleri kadar olsa bile günahları affedilir." [7]

Bu Namazın Kuşluk Vaktinde Kılınacağına Dair Hadîsler:

Ashab-ı kirâmdan Zeyd b. Erkâm, kuşluk vakti bir takım insanların namaz kıldıklarını görmüş de; "Bu adamlar pekâlâ bilir ki, bu saatten başka zamanda namaz kılmak, daha faziletlidir. Çünkü, Rasûlullah (as), "Evvâbîn namazı, sıcaktan deve yavrularının ayakları yandığı zaman kılınır" buyurmuştur." [8]

Zeyd b. Erkâm, başka bir rivâyetinde şöyle demiştir: "Rasûlullah (as) Kûba'lıların yanına gitti. Vardığında, onlar namaz kılıyordu. Allah elçisi, onlara, 'evvâbîn namazı, sıcaktan deve yavrularının ayakları yandığı zamandır' buyurdu." [9]

Bu iki rivâyette kuşluk vaktinde kılınacak namazdan bahsedilmektedir ve bu namazın kaç rek'at olacağı belirtilmemiştir. Bu namaz hakkındaki tüm rivâyetlerin ve dört mezhebin fetvalarının detaylı incelenmesi daha isabetli olacaktır.

Evvâbîn Namazının Önemine Dair Hadîs:

Hz. Sevbân'dan nakledilen şu Hadîs de, evvâbîn namazının önemini belirtir:

"Allah Rasûlü, günün yarısından sonra namaz kılmayı severdi. Hz. Âişe: ‘Yâ RasûlAllah, sen bu saatte de mi namaz kılmayı seviyorsun?’ dedi. Resûlullah (as): "Bu saatte gök kapıları açılır ve Allah Teâlâ, bu saatte kullarına rahmetle bakar. Bu namaz Adem, Nûh, İbrahim ve İsâ'nın devam ettikleri bir namazdır" buyurdular. [10]

Evvâbîn namazının dört rekât olduğuna dâir çeşitli Hadîsler nakledilmiştir. Akşam namazından sonra ve altı rek'at kılındığına dair Hadîsler de nakledilir ve bunların uygulamada daha yaygın olduğu bilinmektedir. [11]

Hz. Peygamber, akşam namazından sonra altı rek'at nâfile namaz kılanın evvâbînden (günah işleyip, arkasından hemen tevbe eden kimselerden) sayılacağını bildirmiş ve arkasından da şu Âyeti okumuştur: "Rabbiniz, içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer sâlih kimseler olursanız, şüphesiz Allah tevbe edenleri affedicidir" [12]

"... Eğer iyi kimseler olursanız şüphesiz ki O, kendine dönenler (evvâbîn)'i gerçekten bağışlayıcıdır" (İsrâ: 25)

İsrâ 25. Âyette Geçen “Evvâbîn” İfadesinin Tefsiri:

Avn el-Ukayli: "Dönen kimseler (evvâbîn) kuşluk namazını kılan kimselerdir" demektedir.

Sahih Hadîs’te de şöyle buyrulmuştur: "Evvâbîn namazı, deve yavrularının, yerin ısınmasından dolayı yere çöktükleri vakit kılınan namazdır." [13] 

Yusuf Semmak
  


[1] İbn Mâce, İkâme, 185; Tirmizî, Mevâkîtu's Salât, 204; Heysemî, II, 229-230; Şevkânî, III, 62-64
[2] Âl-i İmrân: 113; Secde: 16; Zâriyât: 17; Müzzemmil: 6
[3] Abdürrezzâk es-San'ânî, Şevkânî
[4] İhyâ
[5] Müsned, Dârimi, Sâlat; Müslim, Musâfirîn
[6] Tirmizî, Salât, 321
[7] Heysemi, Mecmeu'z Zevâid, II, 230; Şevkâni, II, 64. Her iki kaynak da Taberâni'den nakleder.
[8] Müslim, Salât, 19
[9] A. Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercümesi ve Şerhi IV, 2132
[10] Askalânî, Bulûgu'l Merâm, Terc: A. Davudoğlu, II, 48
[11] Tirmizî, Salât, 321
[12] İsrâ: 25; Bkz. İbn Kesir, Tefsir, İstanbul 1985, V, 64, 65; Şürünbülâli, Şerhu Nûri'l-İzâh, İstanbul 1984, Sh: 74
[13] Müslim, Salâtu'l Musâfirîn, 143-144; Müsned, IV, 366, 367, 372, 375
Özellikle IV, 366 ve 375'teki açıklamalar, evvâbîn namazının kuşluk namazı olduğunu ortaya koymaktadır. Bkz. Kurtubi, Burûc Yay, C: 10, Sh: 376

Bağlantı | kategori: FIKIH | tarih: 10/12/2012 | Yorum(2) | Yorum yaz
Yusuf SemmakEvvâbîn namazının kuşluk vaktinde kılınacağına dair de, akşam namazından sonra kılınacağına dair de görüşler bulunmaktadır. Bu konuda yukarıdaki konumuzda kısaca açıklama yaptık.

Akşam namazını kıldıktan sonra, namaz kılan arkadaşınıza "Allah kabul etsin" diye dua etmeniz, daha sonra kıldığınız nâfile namazınıza zarar vermez. Çünkü bu sözünüz sû-i kelâm yani kötü söz değildir.

Akşam namazı ile akşam namazından sonra kılınan nâfile namaz arasında dünyevî, boş ve kötü sözler konuşmamak gerekir. Ebû Hüreyre radıyallâhu anh'dan rivâyete göre, Rasûlullah aleyhisselâm şöyle buyurmuştur: "Kim akşam namazından sonra altı rek'at nâfile namaz kılar ve aralarında da kötü söz söylemezse, on iki yıllık ibâdet sevabına denk sevap kazanmış olur." (Tirmizî, Salât, 321)

Hz. Âişe radıyallâhu anhâ'dan rivâyete göre, Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurmuştur:

"Kim akşam namazından sonra yirmi rek'at nâfile namaz kılarsa, Allah da onun için cennette bir ev (köşk) bina eder." (Tirmizî, Salât, 321)

Bu tür Hadîslerin Hadîs tekniği yönünden tenkîdi, bu Hadîsleri dikkate alıp, onlarla amel etmeye engel değildir. Çünkü zayıf da olsalar, faziletli amellere (fedâil-i a’mâl) teşvîk içeren Hadîslerle amel edilmesi câizdir.

Evvâbîn namazının kaç rek’at olduğu ulemâ arasında ihtilâflıdır. Şâfiîlere göre yirmi rek’at kılınabileceği yönündeki rivâyetlerin yanı sıra bu namazın iki, dört ya da altı rek’at kılınabileceği dair görüşler de bulunmaktadır. Mâlikilere göre altı rek’at, Hanbelilere göre dört rek’at, Hanefî mezhebinde ise dört rek’at olduğuna dair de, altı rek’at olduğuna dair de görüşler vardır. Bu namazın dört rek’at mı yoksa altı rek’at mı olduğu hususundaki ihtilâf, akşam namazının iki rek’atlık sünnetinin bu namaza dâhil olup olmadığından kaynaklanmaktadır. Kimi dâhil etmiş, kimi de etmemiştir. Bilindiği gibi akşam namazının sünnetini evde kılmak sünnettir.

Evvâbîn namazının vakti konusunda da ihtilâf edilmiştir. Mezheplerin ağırlıklı görüşü bu namazın akşam namazından sonra altı rek’at olarak kılınabileceği şeklindedir.

İmam Müslim’in naklettiği bir Hadîs-i Şerîf’e göre, Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Evvâbîn namazı, deve yavrularının ayaklarının kızgın kumdan yandığı zaman kılınır.” (Müslim, Salâtu’l-Musâfirîn, 143, 144)

İmam Nevevî rahımehullâh bu Hadîsi açıklarken:
“Hadîs’te bu vakitte namaz kılmanın faziletli olduğu anlaşılmaktadır. Mezhep âlimlerimiz dedi ki: Bu vakit, kuşluk namazının en faziletli olduğu zamandır. Bununla beraber güneşin doğuşundan, zevâl vaktine kadar kılınması câizdir.” (El-Minhâc fî Şerhi Sahîh-i Müslim)

İmam Nevevî, bu açıklamalarıyla Şâfiî mezhebinin bu konudaki görüşünü dile getirmektedir.

Tekrar sizin sorunuza dönecek olursak; akşam namazının sünnetini kıldıktan sonra dünyevî, boş ve gereksiz konuşmalardan sakınmakta fayda vardır. “Akşam namazını kıldıktan sonra, kim konuşmadan…” siyâkında zayıf Hadîsler bulunmaktadır. Zaten namaz kılan bir kimsenin, o esnada dünyalık konuşması normalde de huşu’ ve takvâya uygun değildir. Konuşmak zorunda olmak müstesnâdır. Zira konuşma zorunluluğu meşrudur ve Tirmizî’deki Hadîste geçen “sû-i kelâm” yani “kötü konuşma” hükmünde değildir. O Hadîs’te kötü ve faydasız konuşma kastedilmiş ve “kötü söz söylemezse…” buyurulmuştur. Namazdaki huşunun kaybolmaması için, namaza başlamadan önce yanımızdakilere evvâbîn namazı kılacağınızı söyleyip, akşam namazı ile bu namaz arasında kötü ve gereksiz kelâm etmeden namaz kılmanın faziletine dair kısa nasihat ederseniz, yakınınızdaki kimseler de sizinle gereksiz diyaloga girmeyeceklerdir. Aslında bu titizlik tüm ibâdetlerde gösterilmelidir.

Akşam namazından sonra evvâbîn namazına durmadan önce konuşulan kötü sözler ve boş konuşmalar nâfile namazın ecrini azaltabilir. Aslında burada istenen titizlik sadece namazdan önce değil, hayatın her ânında gösterilmesi gereken hassasiyete de dikkat çekmektedir.

Bu hassasiyeti, evvâbîn namazını kuşluk vaktinde kılanların da göstermesi gerekir. Yukarıda zikrettiğimiz gibi, evvâbîn namazının kılınacağı en faziletli vakit, deve yavrularının ayaklarının kızgın kumdan yandığı zamandır. Bununla beraber güneşin doğuşundan kırk-elli dakika geçtikten sonra -güneşin yükselip tam tepede olduğu- zevâl vaktine kadar da kılınabilir. O vakit girince namaz kılmak mekrûhtur.

Allah en iyi bilendir.
tarih: 11.09.2015
hamza koçakevvabın namazı akşam namazından sonra kımseyle konuşmadan başlanır denıyor.ben arkadaşıma akşam namazynı ALLAH ım kabul etsın dedıkten sonra kılmaya başladım yanlış mı yaptımç cevaplarsanız sevınırım
tarih: 10.09.2015
YORUM YAZINIZ
İSMİNİZ

E-Posta (Gizli)

Web siteniz

Yorumunuz

Güvenlik kodu
04.07.2020Cumartesi
Son Konular .: 56- Hadis Dersleri -9 | “Kafir Olarak Ölmüş Kişiye Hiçbir Ameli Fayda Vermez!” (Ders Videosu)
.: 55- Hadis Dersleri -8 | “Benim Babam da Senin Baban da Ateştedir!” (Ders Videosu)
.: 54- Ruhun Gıdası -5 (Video)
.: 53- Hadİs Dersleri -7 | “İman Edenler ve İmanlarına Zulüm Karıştırmayanlar!” (Ders Videosu)
.: 52- Ruhun Gıdası -4 (Video)
.: 51- Hadis Dersleri -6 | “Müslüman Olan Kimse Cahiliyyedeki Amelinden Sorumlu mudur?” (Ders Videosu)
.: 50- Ruhun Gıdası -3 (Video)
.: 49- Hadis Dersleri -5 | "Mü’min Olarak Sabahlayıp, Kafir Olarak Akşamlamak!" (Ders Videosu)
.: 48- Ruhun Gıdası -2 (Video)
.: 47- Hadis Dersleri -4 "Müslümana Sövmek Fasıklık, Onunla Çarpışmak Küfürdür!" (Ders Videosu)
.: 46- Ruhun Gıdası -1 (Video)
.: 45- Hadis Dersleri -3 "Müslümana 'Kafir' Diyen Kimsenin Durumu!" (Ders Videosu)
.: 44- Hadîs Dersleri -2 "Münâfığın Hasletleri!" (Ders Videosu)
.: MUHTELİF KONULARDA İLMÎ NAKİLLER - 2
.: Namahreme, 'Hoş Geldin!' Demek Caiz midir?
.: 43- Yûsuf Semmak Kimdir?
.: NASİHATLER 14
.: 42- Zâlimlerin Yaptıklarından Allah’ı Habersiz Sanma! (Video)
.: 41- Ashâb-ı Kehf Hakkında (Video)
.: 40- Kur'ân'da Peygamberimize 'Ey Muhammed!' Biçiminde Hitap Edilmiş midir? (Video)
.: 39- Neyi Fıkhedeceğiz? (Video)
.: 38- Muavvizeteyn Hakkında İbn-i Mes'ûd'dan Gelen Rivâyet Meselesi (Video)
.: 37- Rızkı Artıran ve Bereketlendiren Etkenler Nelerdir? (Video)
.: 36- Kime Uyacağız? Kime İnanacağız? (Video)
.: 35- Ey Yolcu, Dünya Bir Ağaç Gölgesi Gibidir! (Video)
.: 34- Kelime-i Şehâdet'in İ'râbı (Video)
.: 33- Hayata Dair, Hayâtî Öğütler (Video)
.: 32- "Arapça'yı Putlaştırmak" Deyimi Üzerine (Video)
.: 31- Kime Kulak Vermeli?! -Fıkradan Hisse- (Video)
.: 30- Evli Kadınlarla Evlenilir mi?! (Video)
.: 29- Seyyid Kutub Âlim midir? (Video)
.: 28- Kur'ân'a Uymadığı İddiasıyla İnkâr Edilen Bir Hadîsin Müdâfaası (Video)
.: 27- Günümüzde Genelde Yanlış Anlaşılan Bir Âyet - Ra'd: 11 (Video)
Son Yorumlar
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
Ali Özbek
Hocam Allah razı olsun mükemmel b
fatma
ellerinize yüreğinize sağlık cıdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize sağlık
misafir
Allah razı olsun .
mutluluk
Çok güzel olmuş ellerinize sağlık
hediye
Esselamün aleyküm Yusuf kardeşim.
Yusuf Semmak
SÜNNETTE BÖYLE BİR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BİR AYET "Mümin kadınlara da bak
Erkan
Allah razı olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartışan bir
Yusuf Semmak
KİMLER SUÇLU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHÛR VAKTİNİN SON BULMASI VE SAB
ali
Güzel bir anlatım olmuş ALLAH(C.C
Yusuf Semmak
MUHÂCİRLERLE ENSÂR’IN KARDEŞLİĞİ:
Ece
Harika çok teşekkürler
meryemnazyazğan
Çok güzel anlatmışsınız, şimdi ço
Yusuf Semmak
DİLİN, BEYÂNIN, OKUMANIN, YAZMANI
Yusuf Semmak
Bir meâlde şöyle geçiyor: "Bunun
Yusuf Semmak
“Mütevâzı’, mutevazı” (م
Yusuf Semmak
Esmâül Hüsnâ: Yanlış – el-Esmâul
Yusuf Semmak
Müşkül: Yanlış – Müşkil (kapalı,
Yusuf Semmak
Nasılki: Yanlış – Nasıl ki: Doğru
Yusuf Semmak
“MESS”: Değme, dokunma, temas,
Sibel EKİNCİ
Muhterem Hocamız Feriduddin AYDIN
2017
çok detaya girmişsiniz ama tşr
Melek
Çok güzel
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM