Aratrmac, Yazar

ANASAYFA
BZE ULAIN
AMACIMIZ
KUR'AN DNLE
KTAPLARIMIZ
DERS VDEOLARI ARV
NOT DEFTER
Allah Sbhnehu ve Tel Kitb- Kerm'inde melen buyurdu: Sen yzn Hanf olarak Dine, Allah'n insanlar zerinde yaratt ftratna dosdoru evir. Allah'n yaratln deitirmek sz konusu deildir. Dosdoru Din ite budur. Fakat insanlarn ou bilmezler. (Rm: 30) Andolsun sana ve senden ncekilere yle vahyolundu ki: Eer irk koarsan, andolsun ki amelin boa gider ve muhakkak zarar edenlerden olursun. (Zmer: 65)
Balant | kategori: DERS VDEOLARI | tarih: 02/02/2019 | Yorum(0) | Yorum yaz
Ru'yetullh (Allah'n grlmesi) meselesi... Allah'n, mutlak anlamda grlebilmesinin mmkn olup olmadnn tahlli. Yani "Allah' grmek" diye bir mevzudan ve bir i'tikddan sz etmek mmkn mdr? Allah, bu dnyada ya da ryada grlebilir mi? Peygamberimiz, mi'rc'da Allah' grm mdr? nsanlar hirette ve cennette Allah'a grebilecekler mi? Allah sadece bu dnyada m grlemez yoksa hem dnyada hem de hirette mi grlemez? Ru'yetullh konusunda Ehl-i Snnet'ten ayrlan bata Mu'tezile ve Cehmiyye olmak zere baz frkalarn grlerinin delilleri, o delillerin rklnn ve ilm olmaktan uzak olduunun beyn ve hakkn ihkk, gerein ispat... Bu konularda akl ve Nakl deliller... hirette ve cennette Allahn grlmesi (ruyetullh) konusunda Kurn ve Snnette hangi deliller vrid olmutur? Ynus: 26da ziyde ve Kf: 35te mezd ne anlama gelmektedir? Ve bu iki yette geen bu kelimeler hakknda Raslullah aleyhisselmdan rivyet edilen Hadslerde nasl bir aklama gemektedir? mam el-Llek, Kf: 35. yeti aklarken, hirette Allahn grlecei hususunda rivyette bulunan sahbeden, tbinden ve fukahdan kimlerin isimlerini sralamaktadr? (erhu Usli ݒtikdi Ehlis Snneti vel Cemaat, Drul Kutubil lmiyye, Beyrt, C: 1, S: 253, 254)
Balant | kategori: DERS VDEOLARI | tarih: 29/09/2016 | Yorum(0) | Yorum yaz
mam Nevev'nin Sahh-i Mslim zerine yapt nefis erhi "El-Minhc f erhi Sahh-i Mslim" adl eserinin Arapa metnini esas aldmz bu Hads dersimizde; metin okuma, okunan metni tercme etme ve doru anlama ve o metinde geen gerek let ilimlerine, gerek usl ilimlerine ve gerekse de fer' ilimlere taalluk eden mevzulara -zaman zaman- yer vermek sretiyle, bata ilim talebeleri olmak zere, Arapa'ya ilgisi olanlara, Hadsleri doru anlamak isteyenlere yardmc olmak istedik. nAllah, -ilmin gerektirdii usl ve dbn gzetilerek anlatld- bu tr derslerin faydalar ve bereketleri oktur. Rabbim, konuan ve dinleyenleri mstefd eylesin. Her konuda, ilmin gerektirdii davran biimi ortaya konulmad srece; zan ve kuruntular, hev ve hevesler, ahs ve kiisel yaklamlar, yanl, bo, btl, bozuk, fsid, elikili, tutarsz yorum ve bak alar "ilim" zannedilecektir! Oysa, Hadsler zerinde kuru kuruya, soyut, ahs duygu ve dncelerle yaplan yorumlar asla "ilim" deildir! Bir insana bir konuda soru sorulsa; o kimse de aratrma yapmadan ve o konuda tam bir itminana ulamadan cevap verse, verdii cevap isabetli bile olsa, o kimsenin davran yanltr! Hadslerde de getii gibi, iyice aratrmadan rey ile fetv vermek mctehidler iin bile ciz deilken, avm nasl olur da hakknda tam bilgi sahibi olmad her konuda konuabilir ve kendisine yneltilen her soruya cevap verme cr'etini gsterebilir? Maalesef ki, chil cesur olmaktadr. Mctehidlere sorulduunda, onlar terletecek nitelikte olan nice sorulara, gnmzde bir rpda cevap verilebilmektedir. Bundan Allah'a snrz!
Balant | kategori: DERS VDEOLARI | tarih: 02/12/2015 | Yorum(2) | Yorum yaz
Derste Anlatlan Konular: 1) Allah'n Kelm sfat vardr ve ezeldir. 2) Yce Allah'n, Hz. Ms ile konumas meselesinin izah. 3) Yce Allah'n, Hz. Ms ile konumas meselesinde baz frkalarn fsid yorumlarnn reddi. 4) Allah'n konumas kullarnn konumas gibi deildir. 5) Peygamberimizin, Bedir savandan nce mrik ordusuna doru att bir avu kuma iret eden Enfl Sresinin 17. yetinin aklamas. 6) A'rf Sresinin 148. yeti erevesinde, buzaya tapanlara ynelik beyan edilen ifadeler arasnda o buzann kendileriyle konumad ifade edildiinde, buzaya tapan o kimseler, Hz. Ms'ya "senin Rabbin de konumuyor" diye itiraz etmemilerdir. Bu da gsteriyor ki, Allah'n Kelm sfatnn olmadna inanan Mu'tezile, bu konuda buzaya tapanlar kadar bile szden anlayacak bir kapasite sahip deildir. te Allah'n Kelm sfatnn var olduunu ispat sadedinde mezkr yetteki bu nkteye temas etmekteyiz. 7) "Kur'n mahlk deildir" cmlesi ile "Allah'n Kelm olan Kur'n mahlk deildir" cmlesi arasnda fark var mdr? 8) "Kur'n" kelimesi lgat ve stlh bakmndan ne anlama gelmektedir? Kur'n meline "Kur'n" denilir mi? 9) Kur'n'da 5 vakit namaza iret ediliyor mu? 10) Kur'n, krat ve namaz ilikisi hakknda aklamalar. 11) Sabah namaznn "tank (hid) olunan namaz" olmasnn anlam nedir? 12) Allah'n Kelm' olan Kur'n, mushaflara, yazldklar yerlere, kalplere, dillere ve kulaklara hull edip oralar mekn tutmu deildir. 13) Allah'n "Tekvn" sfat hakknda aklamalar. 14) Fiil sfatlar; Allah'n irdesine bal (ird) sfatlardr. Allah diledii zaman yapar, diledii zaman yapmaz. Allah'n ara istiv etmesi gibi. Bazen bir sfat hem zt hem de fiil olabilir. Kelm sfat gibi. Bu sfat, asl itibariyle zt bir sfattr. nk Allah ezel ve ebed olarak Kelm sfatna sahiptir. Kelm sfat, yansmalar ynyle de fiil bir sfattr. nk Kelm, Allah'n irdesine baldr; diledii zaman, diledii ekilde konuur.
Balant | kategori: DERS VDEOLARI | tarih: 15/10/2015 | Yorum(0) | Yorum yaz
Bu derste balca u konular ilenmektedir: 1) Allah'n subt sfatlar. 2) Cehmiyye, Kerrmiyye ve Mu'tezile gibi dallet frkalarnn i'tikdleri hakknda aklamalar. 3) Mu'tezile, kullar, fiillerinin yaratcsdr derken; Cehmiyye ise, kullarn fiilleri Allah'n fiilidir demektedirler. Cehmiyye, bu inanlarna Enfl Sresinin 17. yetini delil gstermektedirler. Bu yeti nasl yanl anladklarn ve bu yetin onlarn i'tikdleri iin delil olamayacan aklamaktayz. 4) Cehmiyye'nin, cennet ve cehennemin ebed olmadna dair yanl grlerinin reddi ve bu konuda dayandklar delillerinin doru te'vllerinin ne olmas gerektii hususundaki aklamalar. 5) Cehmiyye ve Mu'tezile'nin, hirette Allah'n grlmeyecei (ru'yetullah) konusundaki yanl grlerinin reddi. 6) Cehmiyye, iman, "Allah' bilmektir, kfr ise O'nu bilmemektir. nkr ile iman zil olmaz" eklinde tanmlamlar ve bylece salkl akla ve sahh Nakle taban tabana zt bir inan eklini benimsemilerdir. Bu fikrin btll ortaya konulmaktadr. 7) Akln nemi ve fonksiyonu nedir? Kulun, aklyla mnasebeti nasl olmaldr? Selef ve Halef akl nasl ele almlardr? Aklclk ekol nedir? 8) Allah'n bir meknda temekkn etmeyeceinden hareketle, criye Hadsinin ve istiv yetlerinin anlamlar hakknda aklamalar. 9) Kur'an'da "istev" fiilinin "al" ve "il" harf-i cerrleriyle kullanmnda anlam fark bulunmaktadr. Bu konudaki Ayetleri zikrederek istiv konusunda Selef'in akdesinin izah. 10) 72 dallet frkas kimlerdir? nanlarndan baz rnekler...
Balant | kategori: DERS VDEOLARI | tarih: 09/09/2015 | Yorum(0) | Yorum yaz
mam Nesef rahmehullh'n Metnu'l-Akidini esas aldmz bu nc dersimizde; Sofestiyye, safsata, felsefe, filozof, sf ve tasavvuf kelimelerinin anlam ve kkeni, akln tanm, delleti zann ve mtebih Nakillerde akln nakle takdmi, salkl bir akl ile sahh bir naklin birbirine zt olmayaca meselelerini ele almaktayz... Ayrca Allah'n zt ve subt sfatlar ilenmektedir. Hayrlara vesile olmasn dileriz.
Balant | kategori: DERS VDEOLARI | tarih: 09/07/2015 | Yorum(2) | Yorum yaz
Bu ikinci derste, Nesef metni esas alnarak; ilim elde etme sebeplerinden olan "Akl" konusu ilenmektedir. Bu kapsamda akl ile nakil kar karya gelirse naklin akla tercih edilmesi gerektii, sahh akl ile selm akln asla atmayaca, akl ile Nass arasnda zhiren ztlk olursa ya akln salkl olmad ya da naklin sahh olmad meseleleri, istidll ilim ile iktisb ilim konular zerinde durulmaktadr. Ayrca ilhm'n, ilim elde etme sebeplerinden olmad mevzuu, lemlerin btn paralaryla sonradan yaratld ve yaratlan her eyin bir yaratcsnn olduu gerei, a'yn ve araz meseleleri izah edilmektedir. Hayrlara vesile olmasn dileriz.
Balant | kategori: DERS VDEOLARI | tarih: 13/06/2015 | Yorum(0) | Yorum yaz
mer Nesef (rh.a)'in, "El-Akidn Nesefiyye" isimli rislesinin metnini esas aldmz bu dersimizde, gerek mam Mturid gerekse mam E'ar ekolnden herhangi birine, takm tutar gibi her konuda muhkem bir meseleye phesiz inanr gibi- balanmak yerine; bu iki limin grlerinden hangisi Selef-i Slihn'in i'tikd, gr, menhec ve metoduna uygun ise ona uyulmas en selmetli yoldur. Zira Rabbimiz, Muhcirn ve Ensr'n, ilk ve nc ahsiyetlerinden rz olduunu ve onlara en gzel ekilde ittib edenlerden de rz olduunu/olacan haber vermitir. Bu nedenle her Mslman, Kur'an ve Snnet'e, Ashb- Kirm'n anlayp iman ettii gibi tbi olmak zorundadr. nk onlar, Raslullah tarafndan Allah'n dininin kendilerine tebl, ta'lm, tebyn edildii ve Allah'n vahyi ile kendilerinin tezkiye edilip arndrld kimselerdir. Vahiy de onlarn yaad dnemde indirilmitir. Onlarn slm' en iyi bilen kimseler olduklar herkese malmdur. Onlarn, Peygamberimizden rendikleri din ve fkhn dndaki anlaylar, srf isimleri byk limler sylediler/sylyorlar diye itirazsz kabul etmek yanltr. Neticede unu kabul etmek gerekir ki, nnde-sonunda ancak vahye uyulur/uyulmas gerekir. nsanlarn szleri ictihd anlamnda- yanl ise, doru olan gre uymak byk bir fazilettir. Zaten ictihdda hata eden limler de bunu sylemektedirler ve istemektedirler. Zira hibir kimsenin sz Nassn yerine geirilemez. Ve gerek ortaya km olmasna ramen, bir takm mensbiyet ve taassuplar nedeniyle insanlarn reyine uyulamaz!
Balant | kategori: DERS VDEOLARI | tarih: 22/02/2015 | Yorum(0) | Yorum yaz
l-i mrn Sresinin 18 ve 20. Ayetlerinin Tefsiri.
Balant | kategori: DERS VDEOLARI | tarih: 14/03/2013 | Yorum(0) | Yorum yaz
l-i mrn Sresinin 14 ve 17. Ayetlerinin Tefsiri.
Balant | kategori: DERS VDEOLARI | tarih: 14/03/2013 | Yorum(0) | Yorum yaz

18.10.2019Cuma
Son Konular • 42- Zlimlerin Yaptklarndan Allah Habersiz Sanma! (Video)
• 41- Ashb- Kehf Hakknda (Video)
• 40- Kur'n'da Peygamberimize 'Ey Muhammed!' Biiminde Hitap Edilmi midir? (Video)
• 39- Neyi Fkhedeceiz? (Video)
• 38- Muavvizeteyn Hakknda bn-i Mes'd'dan Gelen Rivyet Meselesi (Video)
• 37- Rzk Artran ve Bereketlendiren Etkenler Nelerdir? (Video)
• 36- Kime Uyacaz? Kime nanacaz? (Video)
• 35- Ey Yolcu, Dnya Bir Aa Glgesi Gibidir! (Video)
• 34- Kelime-i ehdet'in 'rb (Video)
• 33- Hayata Dair, Hayt tler (Video)
• 32- "Arapa'y Putlatrmak" Deyimi zerine (Video)
• 31- Kime Kulak Vermeli?! -Fkradan Hisse- (Video)
• 30- Evli Kadnlarla Evlenilir mi?! (Video)
• 29- Seyyid Kutub lim midir? (Video)
• 28- Kur'n'a Uymad ddiasyla nkr Edilen Bir Hadsin Mdfaas (Video)
• 27- Gnmzde Genelde Yanl Anlalan Bir yet - Ra'd: 11 (Video)
• 26- Bedevden Al Haberi! (Video)
• 25- Mezhepsizlik Dinsizliin Kprsdr! (Video)
• 24- slm'da Tevhd Olmadan Vahdet Olmaz! (Video)
• 23- Rabbin Kim? Rabb Kimdir? (Video)
• 22- Allah'tan Bakasna bdet Etmede Cehlet Mazeret Deildir! (Video)
• Gnlk Dua ve Zikirler
• KASDE- LAMYYE (eyhu'l-slam bn-i Teymiyye) Pdf ndir!
• Peygamberler Tarihi Test Bilgi Yarmas - PDF ndir!
• Muhtelif Konularda Ksa Ksa - 5
• "TEVESSL VE KABR- NEB'Y ZYARET" ADLI KTABIMIZ IKMITIR!
• MUHTELF KONULARDA LM NAKLLER - 1
• NASHATLER 13
• Dinin Aslnda Cehalet Mazeret midir? (PDF Oku/ndir!)
• Muhtelif Konularda KISA KISA - 4
• Allah Tel, Neden Kurnda Baz Yerlerde Biz Zamiri ile Hitap Buyurmutur?
• Vv ve Y Harflerinden nceki Harfi Mefth Olan Emsile-i Hamse'ye Nn-u Sakle'nin Dhil Olmas:
• NASHATLER 12
Son Yorumlar
sadullah demirciolu
abdullah bin mesud (r.a.) sakn
Yusuf Semmak
Bir kardeimiz, selmdan sonra;
Yusuf Semmak
EVET, YNE SGARA! Bugn piyas
brahim sarta
Allahraz olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamz banz rtmek
Ali zbek
Hocam Allah raz olsun mkemmel b
fatma
ellerinize yreinize salk cdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize salk
misafir
Allah raz olsun .
mutluluk
ok gzel olmu ellerinize salk
hediye
Esselamn aleykm Yusuf kardeim.
Yusuf Semmak
SNNETTE BYLE BR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BR AYET "Mmin kadnlara da bak
Erkan
Allah raz olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartan bir
Yusuf Semmak
KMLER SULU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHR VAKTNN SON BULMASI VE SAB
ali
Gzel bir anlatm olmu ALLAH(C.C
Yusuf Semmak
MUHCRLERLE ENSRIN KARDEL:
Ece
Harika ok teekkrler
meryemnazyazan
ok gzel anlatmsnz, imdi o
Yusuf Semmak
DLN, BEYNIN, OKUMANIN, YAZMANI
Yusuf Semmak
Bir melde yle geiyor: "Bunun
Yusuf Semmak
Mtevz, mutevaz (م
Yusuf Semmak
Esml Hsn: Yanl el-Esmul
Yusuf Semmak
Mkl: Yanl Mkil (kapal,
Yusuf Semmak
Naslki: Yanl Nasl ki: Doru
Yusuf Semmak
MESS: Deme, dokunma, temas,
Sibel EKNC
Muhterem Hocamz Feriduddin AYDIN
2017
ok detaya girmisiniz ama tr
Melek
ok gzel
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM